Orkiestra Mazowiacy

W orkiestrze znajduje się młodzież niepełnosprawna z warszawskich i województwa mazowieckiego szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, z ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków dziennego pobytu oraz młodzież, która ze względu na stan zdrowia pozbawiona jest możliwości kontynuowania nauki lub pracy zawodowej. Są to zaangażowani artystycznie młodzi ludzie niepełnosprawni z odmiennie różnym przygotowaniem muzycznym.

W skład instrumentarium orkiestry „MAZOWIACY” wchodzą takie instrumenty muzyczne, jak: fortepian, akordeon, organy, wiolonczela, skrzypce, gitara basowa, mandolina, metalofon, ksylofon, puzony, saksofon, trąbka, fletnia pana, flet poprzeczny, perkusja, kongas, kastaniety, marakasy, triangel, dzwonki talerzykowe, dzwonki diatoniczne, tamburyna, gwizdki, organki, talerze i zestaw instrumentów Orffa.

Orkiestra w sali muzycznej prowadzi próby raz w tygodniu, które zwykle trwają cztery godziny. Najczęściej zajęcia organizowane są metodą grupową, choć niektóre zadania wykonywane bywają indywidualnie i w małych grupach (sekcjach muzycznych). Uczestnicy, poza wieloma walorami edukacyjnymi, wychowawczymi i społecznymi uczą się współpracy w grupie. Odbywa się to poprzez realizację zadań muzycznych, grę na instrumentach, tworzenie ilustracji muzycznych, wspólne wykonywanie zadań (czynności) związanych z pielęgnacją instrumentów oraz wystrojem sali muzycznej.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować istotne cechy pracy orkiestry, a pod tym kontem przeanalizować programowe treści muzyczne, cele i zadania realizowane w ramach pozaszkolnej aktywizacji twórczej muzyków. W konsekwencji udało się sformułować szczegółowe warunki postępowania metodycznego w stymulowaniu twórczej aktywności muzycznej członków orkiestry:

 

  • Na próbach orkiestry każde zadanie muzyczne jest tak przygotowane (zgodnie z potrzebami i możliwościami muzyka), że w efekcie nie ma mowy o jego złym wykonaniu;
  • Muzycy nie przeżywają lęku przed efektem końcowym swojej pracy;
  • Każdy uczestnik ma prawo do tworzenia własnych pomysłów muzycznych i do poprawiania lub modyfikowania własnych działań w tym zakresie;
  • Treści edukacji muzycznej podczas prób orkiestry realizowane są takimi formami, jak: tworzenie rytmu, tworzenie melodii, improwizacje muzyczne, tworzenie form muzycznych z elementów improwizacji rytmicznej i melodycznej;
  • Zakres zadań muzycznych, które stawiane są uczestnikom, ma zawsze charakter otwarty, dający dużą swobodę działania i pozawala wyzwalać potrzebę ekspresji;
  • Wszystkie próby posiadają elementy sprzyjające odkrywczej aktywności muzycznej, pozwalając uczestnikom znajdować nowe dla nich zjawiska akustyczne i dźwiękonaśladowcze;
  • Próby prowadzone są etapami pozwalającymi na przechodzenie z twórczej spontaniczności do twórczości kierowanej (prezentacja gotowych wzorów melodycznych lub rytmicznych do wykorzystania w pracy twórczej);
  • Prowadzący respektuje zasady indywidualizacji pracy z uczestnikami;
  • W opracowywanych utworach muzycznych orkiestry tkwią wartości czysto muzyczne, estetyczne i emocjonalne.
  • Jest już tradycją, że członkowie orkiestry biorą udział w corocznych, wyjazdowych warsztatach muzycznych.