Fundacja

FUNDACJA KRZEWIENIA KULTURY ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Fundacja została zarejestrowana w lutym 1997 roku z inicjatywy i Fundatora prof. nzw. Leszka Ploch. W roku 2004 uzyskuje statut Organizacji Pożytku Publicznego. Już od chwili powstania za fundamentalny cel przyjęto czynne wspieranie działalności i inicjatyw w zakresie krzewienia i propagowania kultury artystycznej osób niepełnosprawnych w całym kraju. Realizowana przez Fundację promocja kultury artystycznej osób niepełnosprawnych ma przyczynić się do ich aktywnej adaptacji społeczno-kulturalnej, a także przełamywać stereotypy myślenia i działania, w tym panujące jeszcze do dziś bariery środowiska społecznego.

W procesie adaptacji społeczno-kulturalnej osób niepełnosprawnych przyjęto między innymi takie zadania, jak:

  • Systematyczne wyrabianie zainteresowania życiem kulturalnym i artystycznym osób niepełnosprawnych;
  • Rozbudzanie żywego i pełnego ciekawości stosunku do świata kultury i sztuki;
  • Ułatwianie bezpośredniego kontaktu ze sztuką we wszystkich jej możliwych dla osób niepełnosprawnych dziedzinach (muzyka, taniec, śpiew, teatr, film, pantomima);
  • Rozbudzanie wiary we własne możliwości i umiejętności osób niepełnosprawnych;
  • Inspirowanie do aktywności twórczej, rozwoju zdolności własnych i indywidualnych zainteresowań osób niepełnosprawnych;
  • Zaspokajanie potrzeb psychicznych, kompensacyjnych i terapeutycznych osób niepełnosprawnych.
  • W ramach krzewienia kultury artystycznej osób z niepełnosprawnością w latach 2022 – 2023 realizowany jest projekt pod nazwą: „KONCERTY ESTRADOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ RECITALE W TEATRZE N” – Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach Umowy nr ZZB/000871/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.
Skip to content