Teatr N

Teatr N Niepełnosprawnych

Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych (TEATR N) powołano do życia 21 listopada 2002 roku z inicjatywy Prezesa Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Teatr N prowadzi swoją działalność artystyczną na gościnnej scenie Państwowego Teatru ATENEUM w Warszawie.

Teatr Niepełnosprawnych organizacyjnie podporządkowany jest Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Stałą siedzibą dyrekcji Teatru N jest biuro Fundacji w Warszawie przy ul. Hożej 88. Sztuki teatralne (programy artystyczne) prezentowane w Teatrze N odbywają się co 6 do 8 tygodni (8 do 10 spektakli rocznie).

Impulsem przewodnim podjęcia decyzji o otwarciu Ogólnopolskiego Teatru Niepełnosprawnych jest przekonanie, iż osoby dotknięte kalectwem mają pełne prawo do podejmowania szerokiej działalności artystycznej, nawet jeżeli odbywa się to na przekór szansom medycznym czy niesprzyjającym warunkom środowiskowym. W tym przypadku liczą się tylko dobre chęci i potrzeba rozwoju artystycznego zainteresowanych.

Przesłankami uzasadniającymi potrzebę i celowość powołania do życia Teatru Niepełnosprawnych stały się, przede wszystkim:

 1. Rosnące potrzeby rozwijającej się działalności kulturalnej i artystycznej osób niepełnosprawnych;
 2. Uznanie teatru jako dodatkowego, niezwykle cennego podmiotu integracji społecznej, wychowania w kulturze i szeroko rozumianej, czynnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 3. Pilne potrzeby praktycznego umożliwienia szans udziału w kulturze, odbiorze treści kulturalnych i możliwości bezpośredniego przekazywania innym swoich osiągnięć twórczych przez osoby niepełnosprawne;
 4. Potrzeby popularyzacji metod, sposobów, osiągnięć i możliwości pracy artystycznej pedagogów z osobami niepełnosprawnymi w różny sposób dotkniętych kalectwem;
 5. Stwarzanie podstaw do intensywnej, należytej samorealizacji i twórczej aktywności osób niepełnosprawnych przez czynne doskonalenie ich własnego warsztatu artystycznego;
 6. Potrzeba popularyzacji pracy twórczej osób niepełnosprawnych w szerokim środowisku społecznym w kraju i za granicą.

W strukturze działalności Teatru Niepełnosprawnych przewiduje się, iż udział artystów na scenie nie może być ograniczany przedziałem wiekowym, a także określany ze względu na rodzaj niepełnosprawności.

Wśród występujących rodzajów pod uwagę brane są następujące niepełnosprawności:

 • uszkodzenia sensoryczne (wzroku, słuchu);
 • zaburzenia komunikacji językowej;
 • uszkodzenia motoryczne (ortopedyczne, postępujące schorzenia mięśni, niedowłady itp.);
 • przewlekłe choroby somatyczne;
 • upośledzenie umysłowe;
 • złożone niepełnosprawności (sprzężone);
 • zaburzenia emocjonalne i zachowania;
 • specyficzne trudności w uczeniu się;
 • autyzm i pokrewne zaburzenia.

Za najistotniejsze zasady funkcjonowania Teatru Niepełnosprawnych przyjmuje się następujące:

 1. W Teatrze wystawiane są sztuki (programy artystyczne) z udziałem osób niepełnosprawnych (możliwie wszystkich kategorii niepełnosprawności);
 2. Teatr preferuje, przede wszystkim, amatorską działalność artystyczną osób niepełnosprawnych, dopuszcza jednak możliwość wynagrodzenia artystów biorących udział w prezentowanym spektaklu;
 3. Treści artystyczne dostosowane są do możliwości psychofizycznych artystów niepełnosprawnych, lecz uwzględniają konieczność utrzymania odpowiednio wysokiego poziomu warsztatowego, stopnia atrakcyjności, rozrywki i inspiracji twórczej;
 4. Sztuki teatralne (programy artystyczne) wystawiane publicznie kwalifikowane są w drodze konkursów (przeglądów) – według kryteriów i zasad ustalonych wcześniej przez Fundację Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych;
 5. W organizowanych cyklicznie przeglądach mogą brać udział wszystkie kategorie osób niepełnosprawnych bez względu na wiek metrykalny oraz rodzaj (typ) reprezentowanej organizacji, z różnych ośrodków kultury, sztuki i wychowania w kraju i poza granicami Polski;
 6. Udział artystów niepełnosprawnych w programie artystycznym jest dobrowolny i ma określoną dla warunków Teatru N formę współdziałania;
 7. Za organizację, przebieg, doskonalenie poziomu artystycznego, ciągłość i systematyczność wystawianych sztuk teatralnych (programów artystycznych) odpowiada Teatr N;
 8. Teatr inspiruje i czynnie współuczestniczy w popularyzacji nieprofesjonalnej twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych;
 9. Teatr rozwija współpracę z teatrem gościnnym w zakresie profesjonalnego udoskonalania warsztatu pracy artystycznej osób niepełnosprawnych, rozwoju współpracy organizacyjnej, współpracy administracyjnej, kierunku strategii poprawy warunków pracy artystycznej i reklamowej;
 10. Teatr rozszerza i umacnia, na rzecz popularyzacji twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych stałą współpracę z władzami i urzędami miasta, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, przedstawicielami prasy, radia i telewizji, a także z placówkami kulturalnymi, oświatowymi, kształcenia i wychowania.

Jednym z ważniejszych wydarzeń Ogólnopolskiego Teatru Niepełnosprawnych – na gościnnej scenie Teatru Ateneum są RECITALE. Ich bohaterami są artyści niepełnosprawni z całej Polski szczególnie uzdolnieni muzycznie. Ten kto śpiewa, gra lub tańczy, skończył 16 lat i marzy o karierze na profesjonalnej scenie, powinien napisać do Teatru N, dołączyć swoje zdjęcie wraz z kasetą VHS lub płytą DVD, CD (dorobek pracy artystycznej) i wysłać kopertę na adres Fundacji (możliwość ściągnięcia druku na naszej stronie). Komisja przy Teatrze N rozpatrzy podanie i zakwalifikuje artystę. Każde zgłoszenie jest szczególnie wnikliwie rozpatrywane.

Na scenie Teatru N mieliśmy przyjemność gościć miedzy innymi takich artystów, jak:
D. Bernatek, P. Cieślak, A. Chutkowski, G. Deptuch, R. Galik, P.G. Gorczyca, N. Grabowski, J. Kozłowski, G. Łapińska, R. Majka, P. Malinowska, P. Nodzak, K. Nowak, K. Perdek, A. Perykietko, K. Sałapa, W. Stolarczyk, R. Szuman, K. Śmigielska, M. Tytko, P. Zaleś, Ł. Żelechowski. W prezentacjach brały udział między innymi takie zespoły, jak: „Grupa Bogu”, Kabaret „Sekret”, Zespół Kameralny „Signum”, Zespół „Małe Lego Blues”, Zespół „Bliss Band”, Zespół „Capoeira”, jak również wiele innych.

Recitale cieszą się olbrzymią popularnością za względu na ich wysoki poziom artystyczny. Ich wyjątkowość podkreśla fakt, że poprzedzone są Talk-Show, do którego zapraszani są ludzie polityki, przedstawiciele władz miasta, kultury i sztuki.

Między innymi na scenie Teatru N gościli:
A. Barciś, G. Barszczewska, J. Brodzik, A. Chodakowska, K. Cwynar, J. Fedorowicz, G. Holoubek, A. Janowska, J. Kacperska, K. Kolberger, E. Serwa, M. Stużyńska, J. Trzepiecińska, K. Tyniec, M. Zawadzka i wiele innych znakomitości. W dyskusji przy okrągłym stoliku udział wzięli: E. Bogudzka, prof. A. Frączek, H. Guzowska, S. Ignaszak, W. Kołak, W. Libidzki, E. Łagońska, prof. J. Łaszczyk, E. Marszałek, L. Mizieliński, J. Pietkiewicz, J. Skoczek, J. Sobczyk, J. Trzciński, i wiele innych osób.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy artystycznej w ramach realizowanego programu kulturalnego Ogólnopolskiego Teatru Niepełnosprawnych. Prosimy pobrać kartę zgłoszenia i przesłać na adres Fundacji. ZAPRASZAMY

Skip to content