Ogólnopolska scena muzyka niepełnosprawnego

„SCENA MUZYKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO” przy Filharmonii Narodowej w Warszawie została otwarta 31 października 2008 roku z inicjatywy prof. UPH dr hab. Leszka Plocha. Jest podporządkowana Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

W strukturze działalności „SCENY MUZYKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO” przewiduje się, iż udział w koncertach różnych muzyków indywidualnych, zespołów, grup kameralnych i orkiestr może mieć charakter zarówno amatorski, jak też opierać się na zasadach umowy o dzieło (wynagrodzenia). Udział muzyków na scenie nie będzie ograniczany przedziałem wiekowym, a także określany ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Warunkiem zapewnienia wysokiego poziomu artystycznego prezentowanych koncertów jest uprzednie poznanie i przewartościowanie pod względem artystycznym proponowanych do wystąpienia solistów, grup i orkiestr.

Istotę funkcjonowania „SCENY” określa gotowość inspiracji i promocji aktywności muzycznej muzyków niepełnosprawnych. Priorytetowe znaczenie ma, zatem zapewnienie odpowiedniego poziomu funkcjonalności form, metod, zasad, zadań, środków oraz treści programu artystycznego prezentowanych cyklicznie koncertów.

„SCENA” ma, z jednej strony powiązać lansowaną amatorską aktywność muzyczną, oraz proces integracji społecznej muzyków niepełnosprawnych z życiem kultury i sztuki przez autentycznie systematyczne i ciągłe współuczestniczenie w jego realiach, rzeczywistych procesach, z drugiej strony zaś rozwinąć i uatrakcyjnić wielostronne działania promujące podejmowaną na „SCENIE” szeroką działalność muzyczną muzyków w różny sposób dotkniętych kalectwem.

„SCENA” podejmuje systematyczne działania na rzecz profesjonalnej akcji promocji dorobku muzycznego muzyków (w tym amatorów) niepełnosprawnych.

Nabór zespołów i grup muzycznych dokonywany jest na zasadach naboru powszechnego, jednak w drodze konkursu.

Artykuły prasowe

 Roczny schemat pracy

Rok 2014
L.p. Treść zadania Miejsce Termin
1 Kwalfikacja muzyków indywidualnych (konkurs), zespołów muzycznych, orkiestr. Siedziba Fundacji Pl. Konstytucji 2, Warszawa Marzec 2014
2 Opracowanie programu koncertów na cały rok Siedziba Fundacji Pl. Konstytucji 2, Warszawa Kwiecień 2014
3 Prowadzenie prób muzycznych z muzykami zakwalifikowanymi do koncertów estradowych. Siedziba Fundacji Pl. Konstytucji 2, Warszawa Maj – Grudzień 2014
4 Przygotowanie sceny do przeprowadzenia GALI i VII cyklu koncertu muzyków. Filharmonia Narodowa Maj – Grudzień 2014
5 Opracowanie odpowiedniej adaptacji koncertów do warunków Filharmonii (scena, oświetlenie itp.), a także wymogów stawianych przez widza. Filharmonia Narodowa Maj – Grudzień 2014
6 Oficjalne otwarcie roku „SCENY MUZYKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO” – VII CYKL KONCERTU MUZYKÓW. Filharmonia Narodowa Sala Kameralna Filharmonii Narodowej Październik 2014 – 2 grudnia 2014
7 Zagwarantowanie warunków i rozwiązanie zagadnień i problemów związanych ze specyfiką prezentacji koncertu. Siedziba Fundacji Pl. Konstytucji 2, Warszawa Maj – Grudzień 2014
8 Zapewnienie pomocy organizacyjno-artystycznej grupom muzycznym i indywidualnym muzykom niepełnosprawnym biorącym udział w koncertach. Siedziba Fundacji Pl. Konstytucji 2, Warszawa Maj – Grudzień 2014
9 Określenie najtrafniejszych rozwiązań organizacyjnych i obsługi widowni (widownia osób niepełnosprawnych). Siedziba Fundacji Pl. Konstytucji 2, Warszawa Maj – Grudzień 2014
10 Opracowanie graficzne materiałów reklamowych. Siedziba Fundacji Pl. Konstytucji 2, Warszawa Maj – Listopad 2014
11 Opracowanie zasad promocji, reklamy i poligrafii na rzecz realizowanych koncertów. Siedziba Fundacji Pl. Konstytucji 2, Warszawa Kwiecień 2014
12 Włączanie organizacji państwowych i pozarządowych do pracy na rzecz rozwoju aktywności muzycznej „SCENY”. Siedziba Fundacji Pl. Konstytucji 2, Warszawa Maj – Grudzień 2014
13 Współpraca z wolontariuszami. Siedziba Fundacji Pl. Konstytucji 2, Warszawa Kwiecień – Grudzień 2014
14 Prowadzenie badań ewaluacyjnych weryfikujących popularność „SCENY” – opracowanie danych statystycznych – artykuł Siedziba Fundacji Pl. Konstytucji 2, Warszawa Czerwiec – Grudzień 2014

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MUZYKÓW ORAZ OSOBY GRAJĄCE NA INSTRUMENTACH NA NASZĄ SCENĘ MUZYKA PRZY FILHARMONII NARODOWEJ – PROSIMY O KONTAKT Z NAMI – CZEKAMY NA WAS!